Privacyverklaring De Boekdrukker

Leveringsvoorwaarden

BEKIJK OOK ONZE LEVERINGSVOORWAARDEN

Boekdrukkerij.nl, gevestigd aan Herengracht 221, 1016 BG Amsterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.deboekdrukkerij.nl/ Herengracht 221, 1016 BG Amsterdam, Nederland.

Neem bij vragen gerust contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Boekdrukkerij.nl. for a great deal more specifics of casino games for real money. Deze is te bereiken via klantenservice@boekdrukkerij.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boekdrukkerij.nl verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@boekdrukkerij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boekdrukkerij.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Boekdrukkerij.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Boekdrukkerij.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Boekdrukkerij.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boekdrukkerij.nl) tussen zit.

Datalekken

Boekdrukkerij.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen die tot doel hebben de kans op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Ondanks deze maatregelen bestaat de kans dat zich toch een incident met betrekking tot persoonsgegevens voordoet.

Elk incident met betrekking tot persoonsgegevens moet worden gemeld aan de Functionaris Gegevensbescherming via info@deboekdrukkerij.nl.nl. Hij zal vervolgens bepalen of:

 • er inderdaad sprake is van een incident dat betrekking heeft op persoonsgegevens
 • welke maatregelen genomen moeten worden om het incident te stoppen en de gevolgen te beperken
 • er een externe partij moet worden ingeschakeld om bij de oplossing van het incident te assisteren
 • het incident aan de Autoriteit Persoonsgegevens moet worden gemeld. De melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens zal vervolgens binnen 72 uur nadat Boekdrukkerij.nl op de hoogte is geraakt van het incident plaatsvinden
 • degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, moeten worden geïnformeerd over het incident
 • welke maatregelen er genomen moeten worden om herhaling van het incident te voorkomen

Aangezien de kans bestaat dat een Verwerker als eerste op de hoogte raakt van een (potentieel) incident, is in de Verwerkersovereenkomst afgesproken dat de Verwerker Boekdrukkerij.nl zo snel mogelijk op de hoogte stelt van een incident. Ook zijn er afspraken gemaakt over het oplossen van het incident en het verstrekken van nadere gegevens.

Boekdrukkerij.nl documenteert alle inbreuken in verband met persoonsgegevens, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boekdrukkerij.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klantgegevens

Klantgegevens worden bewaard gedurende een periode van 7 (zeven) jaar.

Gegevens medewerkers

Boekdrukkerij.nl bewaart gegevens van medewerkers voor zover vereist op basis van fiscale boekhoud- en administratieplicht gedurende een periode van 7 jaar.

Voor zover de betreffende gegevens niet vallen onder de fiscale boekhoud- en administratieplicht, hanteert Boekdrukkerij.nl de volgende bewaartermijnen:

 • Loonadministratie (gedurende 5 jaar)
 • Loonbelastingverklaring (gedurende 5 jaar na uitdiensttreding)
 • Kopie identiteitsbewijs werknemer (gedurende 5 jaar na uitdiensttreding)

Overige persoonsgegevens

Gegevens gerelateerd aan offerte-aanvragen en/of in de context van algemene vragen worden verzameld, worden gedurende zeven (7) jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boekdrukkerij.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boekdrukkerij.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boekdrukkerij.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Boekdrukkerij.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boekdrukkerij.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deboekdrukkerij.nl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Boekdrukkerij.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boekdrukkerij.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@boekdrukkerij.nl.

Doorgifte buiten EER

Boekdrukkerij.nl slaat gegevens van klanten en medewerkers in beginsel niet op buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Indien Boekdrukkerij.nl persoonsgegevens toch buiten de EER opslaat, bijvoorbeeld omdat een Verwerker van Boekdrukkerij.nl daar gevestigd is, zorgt Boekdrukkerij.nl er voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als:

 • de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt;
 • het privacy shield van toepassing is; of
 • een andere vrijstelling van toepassing is.